Nachwuchspferde von 2018


Mayflower

geb: 6.5.2018
Stute

Oldenburger Springpferd

V. Charming Thom (Centesimo – Ricardo)
M.v. Ravasz Roka – Corrado G

 

Josephina

geb: 14.5.2018
Stute

Oldenburger Springpferd

V. Charming Thom (Centesimo – Ricardo)
M.v. Araconit – No Limit

 

Lorena

geb: 31.5.2018
Stute

Oldenburger Springpferd

V. Charming Thom (Centesimo – Ricardo)
M.v. Cellini – Calido